Publiserte artikler (forskning)

TID – en evidensbasert modell ved atferdsmessige og psykologiske symptomer

TID er en evidensbasert modell siden det foreligger solide forskningsresultater både for effekter på pasientnivå, for gjennomførbarhet og for nytte  på personalnivå. Pr. 10.06.19 foreligger det fem vitenskapelig artikler som på ulike måte omhandler TID.  Disse beskrives under, og du finner også lenker til artiklene.

Metodeartikkelen: Vedlagte metodeartikkel gir en beskrivelse av utviklingen av TID og TID- studien med vekt på forskningsaspektet og hvordan studien ble planlagt gjennomført.  Artikkelen ble publisert i BMC Psychiatry 12.07.2016.

Protokollartikkel TID-studien (pdf) Lichtwarck et al. BMC Psychiatry 2016

Omfattende effektstudie – artikkel fra sykehjem: Artikkelen under viser resultater fra TID-studien dvs. effekten av bruk av TID for pasienter med demens  i sykehjem.  Det er en randomisert kontrollert studie som er omfattende og holder et høyt vitenskapelig nivå. Den viser tydelig bedring av agitasjon/aggresjon hos personer med demens sammenlignet med en kontrollgruppe. I tillegg fant man bedring av livskvalitet, reduksjon av depressive symptomer, manglende hemninger og vrangforestillinger (sekundære effektmål).

Artikkelen ble publisert online 1. juni 2017 i American Journal of Geriatric Psychiatry, og endelig versjon er publisert 1. jan. 2018. På engelsk heter TID:  TIME, og er et tilpasset akronym for: Targeted Interdiciplinary Model for Evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms.

Link til resultatartikkelen fra den randomiserte kontrollerte studien i sykehjem: Lichtwarck et al. AMGP 2018

En kvalitativ studie av personalets erfaringer med bruk av TID i sykehjem: Artikkelen ble publisert online 19.04.2018 i Aging & Mental Health. Denne studien er basert på 5 fokusgrupper fra et tilfeldig utvalg av 11 av de 17 sykehjemmene som fikk opplæring i TID. Hovedfunnene er at TID er en effektiv og gjennomførbar modell som bidra til økt mestring hos personalet i møte med komplekse utfordringer. Dette skjer blant annet ved at personalet opplever bedre struktur i arbeidet og en ny kreativ læringsprosess på arbeidsplassen.

En link til erfaringsartikkelen fra sykehjem finner du her Lichtwarck B. et al. Aging & Mental Health 2018.

En kvaliativ studie med bruk av TID på en alderspykiatrisk avdeling for personer uten demens. Denne artikkelen beskriver personalets erfaringer med TID som en problemløsningsmetode i en alderspsykiatrisk avdeling for pasienter også uten demens.  Denne viser at TID kan være nyttig i slike avdelinger, særlig der en ønsker å bruke kognitiv miljøterapi. Den viser også at TID kan bidra til at personalet opplever  økt grad av mestring, delt forståelse og felles forpliktelse for behandlingstiltak til den enkelte pasient.

Link til artikkelen fra utprøving av TID i alderspsykiatrien: Myhre J Delt forståelse og felles forpliktelse Tidsskriftet Aldring og Helse 2018

En omfattende prosessevaluering av implementeringen av TID er publisert i 2019 i BMC Health Services Research.  Denne studien viser at høy deltakelse fra så mange som mulig av personalet i opplæringsprogrammet og en engasjert ledelse var sentralt for god implementering. Videre fant vi at det gjennom refleksjonsmøtene ble skapt en ny kunnskap om beboeren og symptomene som ble felles for personalgruppa og som bidro til personsentrerte tiltak. En bred utredning og denne nye kunnskapen er sannsynligvis en av de viktigste årsakene til den påviste effekten av TID på beboerne.

Linken til prosessevalueringsartikkelen finner du her Lichtwarck, B. et al. 2019 BMC Health Services Research.