TID – basiskurs  opplæringspakke

TID-basiskurset er en opplæringspakke for hele personalgruppen uavhengig av utdannelse/stilling enten det er i sykehjem, poliklinikk, sykehusavdeling eller i hjem- metjenester. Det er av stor betydning at så mange som mulig av personalet deltar i opplæringen. Vi anbefaler at leder deltar i opplæringen for å sikre støtte til videre bruk av modellen. Det er også ønskelig at lege deltar så langt det er mulig. Gjennom kritisk systematisk refleksjon i personalgruppen ønsker en å oppnå en hensiktsmessig felles forståelse av atferdsmessige og psykologiske symptomer, og derigjennom kan teste ut skreddersydde tiltak basert på denne forståelsen. Vi mener at «øvelse gjør mester». Det er derfor viktig at personalet starter å bruke modellen på noen utvalgte personer så snart som mulig etter gjennomført opplæring.

 

Leder velger ut 3-4 av personalet som får ekstra opplæring som TID-administratorer. Dette innebærer  at de skal lære seg TID ekstra godt slik at man blir trygg på arbeidsmetoden. TID-administratorene skal kunne mestre å støtte og veilede andre, dvs. hjelpe resten av personalet til å bruke alle fasene i TID og få dem aktivt med i dette arbeidet. De har også vanligvis ansvar for å lede refleksjonsmøtene.

Kursholdere vil være de som har gjennomgått TID-kursholderkurset og er godkjente kursholdere, eller ved behov vår opplæringsgruppe ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Se Om oss, for kontaktinformasjon.

1. 2 dagers undervisning:

 • Personalet deles i 2 grupper for å sikre at så mange som mulig får delta.
 • Antall timer for ansatte som deltar på grunnopplæringen (dag 1 eller dag 2) er  5 timer.
 • Antall timer for TID – administratorer, 3 stykker pr. avd. anbefales (dag 1, samt tilleggs undervisning dag 2 som utgjør 3 timer, og støtte på første refleksjonsmøte) er 10 timer

2. Alternativt 1 dags undervisning:  

 • Kun 1. dags undervisning (5 timer) for så mange av personalet som mulig, hvor 2. dag (3 timer) er kun for TID-administratorer. TID-administratorene må ha deltatt på fellesundervisningen dagen før.

3. Innhold i undervisningen:

    Agenda både dag 1 og dag 2;

 • Demens og atferdsmessige – og psykologiske symptomer ved demens (1 time)
 • Behandling av demens med vekt på personsentrert omsorg (1 time)
 • Opplæring i TID-modellen (2 timer)
 • Det øves på et TID-refleksjonsmøte: rollespill og tenkt case (1 time)

    Agenda for TID-administratorer dag 2;

 • Opplæring i TID-modellen: TID-administratorrollen, utredningsfasen med vekt på bruk av ulike kartleggingsverktøy (1 time)
 • Opplæring i TID-modellen: refleksjonsfasen og tiltaks – og evalueringsfasen (1 time)
 • Det øves på et refleksjonsmøte med case fra avdelingen (1 time)

4. En trykt manual gis til samtlige deltakere på opplæringen, manualen kan bestilles ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, se om oss. tidmodell.org inneholder kursmateriell og andre hjelpemidler for å gjennomføre opplæring i TID.

5. Oppfølging:

 • Deltagelse fra kursarrangør/kursholder ved fortrinnsvis det første refleksjonsmøtet i avdelingen etter avtale. Representant for kursholder har da som oppgave å bistå med veiledning under det første refleksjonsmøtet med vekt på møtestruktur og forståelse av modellen. Et refleksjonsmøte tar vanligvis mellom 1 og 1,5 timer.
 • Se «om oss», for kontaktinformasjon.

6. Kurset er godkjent fra:

 • NSF og fagforbundet for sykepleier/ spesialsykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, som meritterende for søknad klinisk spesialist/ klinisk fagstige med 5 timer. Samt 10 timer for TID – Administratorer.

7. Kostnad:

For avtale om pris på kurspakkene og annen informasjon om basiskurset bruk kontaktinformasjonen i denne lenken: Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom  eller ta kontakt med kontaktpersoner via hjemmesiden.