Modellen

Atferdsmessige – og psykologiske symptomer er ofte komplekse problemer. Å arbeide med utfordrende atferd krever derfor tverrfaglighet og at en oppnår en felles forståelse og et felles engasjement i miljøet rundt og sammen med personen. Sammen er det lettere å finne løsninger.

 

TID er et manualbasert verktøy som personalet, vanligvis i samarbeid med lege eller psykolog, anvender for å utrede, tolke og sette inn tiltak ved atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre psykiske tilstander. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer eller utfordrende atferd. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg.

For å få en kort introduksjon til TID anbefaler vi TID animasjonsfilmen.

TID består av tre faser. Første fase er Utredningsfasen der en systematisk observerer og registrerer symptomer og atferd, innhenter person – og sykehistorie, personens perspektiv og synspunkter og undersøker personen. Andre fase er Refleksjonsfasen der en gjennom et eller flere strukturerte refleksjonsmøter kommer fram til en felles forståelse av symptomer og atferd, og lager en tiltaksplan.  Siste fase er Tiltaks – og evalueringsfasen der tiltakene testes ut og evalueres planmessig.

Selv om TID er delt opp i 3 faser som vanligvis følger hverandre, så vil disse fasene ofte overlappe hverandre. Av og til må en sette inn tiltak før en ferdig med utredningsfasen.  Og av og til må en teste ut tiltak for å oppnå en bedre forståelse og refleksjon om atferden og symptomene. Det vil si at en går tilbake fra tiltaksfasen til refleksjonsfasen. Det er da viktig at alle tiltak blir grundig evaluert slik det er beskrevet i manualen under Tiltaks – og evalueringsfasen.

TID er detaljert beskrevet i  TID-manualen  der det forklares hva som bør gjøres steg for steg i tilnærmingen til personer med utfordrende atferd.  I tillegg er det laget en undervisningsfilm på ca. 17 minutter som gir en god illustrasjon på hovedpunktene i modellen.  Denne filmen kan lastes ned om en ønsker det.

TID animasjonsfilm (2 min. og 30 sek.)

TID-manual 2019

TID-filmen (17 min.)