Utredningsfasen

Dette er første fase i TID. Denne kan vare fra noen få dager til 3-4 uker avhengig av hvor utfordrende symptomene er, og hvor langt tid dere trenger for å få utført disse oppgavene. Det dere gjør her danner grunnlaget for refleksjonsmøtet. De opplysningene og observasjonene dere samler inn her skal dere ta med til dette møtet.

I figur 1 finner en oversikt over de oppgavene som bør gjøres i denne fasen.  Det er alltid fornuftig å starte med døgnregistreringer av atferden og symptomene.  Dere må da først bli enige om de viktigste symptomene dere ønsker å prøve å få gjort noe med. Disse symptomene eller atferden kaller vi målsymptomer.  Det er fornuftig å bruke NPI-fargekodeskjema  som hjelp til å få formulert disse målsymptomene presist slik at alle vet nøyaktig hva slags symptomer som skal observeres og registreres.  Dernest bør en snakke med personen selv for å få tak i personens synspunkter og perspektiv.

I TID- manualen finner dere detaljert beskrivelse av denne fasen.  I figur 1 ser dere en  oversikt over hvilke oppgaver som skal utføres. Dere trenger ikke å følge rekkefølgen av oppavene slik de står i figuren.

Figur 1  Sjekkliste over hva som bør gjøres i utredningsfasen i TID

Nyttige skjemaer til bruk i denne fasen

(med link til vedlagte pdf-filer) 

NPI fargekodeskjema 

Døgnobservasjonsskjema (døgnregistreringskjema) i institusjon 

Atferd – og symptomregistrering hos hjemmeboende (s.33 i manualen pdf)

MOBID-2 smertekartleggingsskjema

KDV Klinisk demensvurdering

NPI – Nevropsykologisk evalueringsguide for kartlegging av atferdsmessige og psykologiske symptomer

Cornell skjema – Skala for Depresjon ved Demens

ADL-skjema – skjema for aktiviteter i dagliglivet

Min livshistorie – Hvem er jeg? (Samtaleguide)